POLÍTICA DE COOKIES

L’usuari es compromet a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni modificar:

Notes, llegendes, indicacions o símbols d’ESPÈCIES TEIXIDOR, S.L. i els dispositius tècnics de protecció o identificació que puguin contenir els continguts com marques d’aigua, empremtes digitals, etc.

ESPÈCIES TEIXIDOR, S.L. autoritza els usuaris a accedir i navegar en el Lloc Web, utilitzant els serveis i visualitzant els continguts que allí s’incorporin.

L’accés, visualització i, si escau, descàrrega dels continguts i / o serveis es realitzarà sempre i en tot cas amb fins estrictament personals i no comercials.

ESPÈCIES TEIXIDOR, S.L. es reserva tots els drets sobre la Propietat incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, tots els drets de propietat intel·lectual i industrial que tingui sobre els mateixos. ESPÈCIES TEIXIDOR, S.L. no concedeix cap altra llicència o autorització d’ús a l’usuari sobre la seva Propietat distinta de la que expressament es detalla en la present clàusula.