AVIS LEGAL

En compliment del que estableix  la Llei 34/2002 d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de La Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), se informa de les següents aspectes legals:

 

Identificació de la web:
www.teixidor.com

Responsable de la web:
ESPÈCIES TEIXIDOR, S.L.

Adreça:
C/ Narcis Monturiol, 19 Pol. Ind. Salelles II 08253 Sant Salvador de Guardiola

E-mail de contacte:
especies@teixidor.com

Tel. / Fax:
938741200

Dades Fiscals:
B65936213

Dades Registrals:
Inscrit al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 43682.., Foli 210., Full 435348. 

ACCEPTACIÓ DE L’USUARI

Aquest document (a partir d’aquí anomenat “POLÍTICA DE PRIVACITAT”) té per objectiu regular l’ús de l’espai web que ESPÈCIES TEIXIDOR, S.L. posa a disposició del públic (www.teixidor.es

Els drets de propietat intel·lectual d’aquest espai web, el seu codi font, les bases de dades i els diferents elements que contenguin són propietat titular d’ESPÈCIES TEIXIDOR, S.L., a qui correspon l’exercici exclusiu d’explotació dels drets de la pròpia web i, en especial, els de reproducció, distribució, comunicació pública, manteniment i transformació.

La utilització de l’espai web per un tercer l’atribueix  la condició d’usuari i suposa la completa acceptació d’aquest usuari de totes i cadascuna de les condicions que estableix aquesta Política de privacitat.

US CORRECTE DE L’ESPAI WEB 

L’usuari es compromet a utilitzar l’espai web, els continguts i els serveis d’acord amb la Llei, aquesta Política de privacitat, les bones pràctiques i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar l’espai web o els serveis que es presten a través d’ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquesta Política de privacitat, que lesionen els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma es pugui danyar, inutilitzar-lo, deteriorar el propi espai web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori de l’espai o web a uns altres usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin en el present espai web.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei mediant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals ESPÈCIES TEIXIDOR, S.L. presta el servei, així com a no realitzar accions que danyen, interrompen o generen errors en els sistemes citats.

L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macroinstruccions, miniaplicacions, controls de qualsevol tipus o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causen o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics d’ESPÈCIES TEIXIDOR, S.L. o de tercers o, en el seu cas, violar els drets de la propietat intel·lectual o industrial.

L’usuari es compromet a no fer un mal ús de les informacions, missatges,  gràfics, dibuixos, arxius de so i/ o imatge, fotografies, programes  i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del present espai web o dels serveis que ofereix.

ESPÈCIES TEIXIDOR, S.L. Conseqüentment, declina igualment tota responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que pugui sofrir qualsevol visitant d’aquest espai web en els seus recursos tecnològics (informàtics o telemàtics) a conseqüència de la producció de qualsevol de les circumstàncies o fets mencionats al paràgraf anterior. Igualment ESPÈCIES TEIXIDOR, S.L. no garanteix que l’espai web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés a la web o per la impossibilitat d’accedir.

ESPÈCIES TEIXIDOR, S.L. no és responsable de la informació que es pugui obtenir a través dels enllaços a sistemes externs des d’aquest espai web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL E INDUSTRIAL 

Aquest espai web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius són propietat d’ESPÈCIES TEIXIDOR, S.L. o de tercers que l’han autoritzat pell seu ús.

Tots els drets estan reservats.

REGIMENT DE RESPONSABILITAT 

Responsabilitat d’ESPÈCIES TEIXIDOR, S.L. per la utilització del web 

L’usuari és l’ únic responsable de les infraccions en que es pugui incórrer i dels perjudicis que pugui causar o causar-ne per la utilització del present espai web per la seva part ESPÈCIES TEIXIDOR, S.L. està exonerada de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’usuari.

L’usuari serà l’únic responsable per qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per terceres persones contra ESPÈCIES TEIXIDOR, S.L. basada en la utilització de l’espai web per l’usuari. Si és el cas, l’usuari assumirà tots les despeses, costos i les indemnitzacions que es reclamin a ESPÈCIES TEIXIDOR, S.L. amb motiu de reclamacions o d’accions legals que li siguin atribuïdes.

Responsabilitat d’ESPÈCIES TEIXIDOR, S.L. pel funcionament del web 

ESPÈCIES TEIXIDOR, S.L. queda exclosa de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per transferències, omissions, interrupcions, intromissions indesitjables, deficiències de telecomunicacions, virus informàtics, averies telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivats per causes alienes a ESPÈCIES TEIXIDOR, S.L.

Responsabilitat d’ESPÈCIES TEIXIDOR, S.L. per enllaços des del web 

ESPÈCIES TEIXIDOR, S.L. declina tota responsabilitat respecte de la informació (continguts) o riscos (perjudicis tècnics, morals o econòmics) que hi hagi fora de l’espai web i al que es pogués accedir per link des d’aquesta; ja que la funció dels enllaços que apareixen és únicament d’informar sobre un tema concret.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del RGPD /Reglament General de Protecció de dades), ESPÈCIES TEIXIDOR, S.L. informa als usuaris que les dades de caràcter personal que proporcionen l’omplir els formularis o requeriments de contracte, es recolliran en fitxers propietat d’ESPÈCIES TEIXIDOR, S.L. i seran tractats amb la finalitat de poder prestar e informar sobre els serveis o sobre els productes que ESPÈCIES TEIXIDOR, S.L. ofereix. El fet d’omplir un formulari d’aquest espai web implica que l’usuari reconeix que la informació i les dades personals que ens indica són seus, exactes i certs.

 1. 1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Responsable del tractament: ESPÈCIES TEIXIDOR, S.L. 

C/ Narcis Monturiol, 19 Pol. Ind. Salelles II 08253 Sant Salvador de Guardiola

Correu electrònic: especies@teixidor.com

 

 1. Amb quines finalitats continuarem tractant les seves dades personals?

Tractem les dades personals dels nostres contactes, clients i proveïdors amb la finalitat de:

– Gestió de les sol·licituds d’informació realitzades a través del lloc web o correu electrònic amb la finalitat de facilitar-los informació sobre els nostres productes i serveis.

-Gestió de compres a la botiga

-Direcció de màrqueting de l’empresa

-Gestió fiscal i comptable

 

 1. Quant temps conservarem les seves dades personals?

Les dades personals es conservaran durant el termini de sis (6) anys de conformitat amb la normativa comptable vigent i, si s’escau, durant deu (10) segons la normativa de prevenció de blanqueig de capitals.

En qualsevol cas, ESPÈCIES TEIXIDOR, S.L. conservarà les seves dades personals mentre siguin necessàries per  a la prestació relació contractual i a menys que ens en sol·liciti la supressió. Tanmateix, les conservarà durant el període de temps necessari per a donar compliment a les obligacions legals que en cada cas correspongui d’acord amb la tipologia de les dades.

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

-Implantació de mesures precontractuals a petició de l’interessat. Les seves dades personals seran tractades sobre la base de la relació precontractual que dóna inici al tractament i es legitima mitjançant la selecció de la casella de selecció del formulari on verifica el seu consentiment.

-L’execució d’un contracte quan fas compres a la nostra botiga online.

-El seu consentiment i/o interès legítim en el mateix va enviar comunicacions comercials i promocions.

-Compliment d’obligacions legals aplicables a l’activitat, derivades de la legislació mercantil i tributària amb clients i proveïdors.

 

 1. A quins destinataris es comunicaran les seves dades personals?

Les dades únicament podran comunicar-se a organitzacions vinculades a ESPÈCIES TEIXIDOR, S.L. en l’àmbit de la gestió dels seus productes i/o serveis per a les mateixes finalitats referides anteriorment, així com a aquelles Administracions Públiques competents quan ho exigeixi la normativa vigent.

 

El personal d’ESPÈCIES TEIXIDOR, S.L. que disposa de drets d’accés autoritzat d’acord amb l’estructura de seguretat interna d’ESPÈCIES TEIXIDOR, S.L. poden accedir a les teves dades amb els objectius descrits en aquesta Política de Protecció de dades. Tots els empleats d’ESPÈCIES TEIXIDOR, S.L. han estat formats i informats de les seves responsabilitats al respecte i signen l’acord  de confidencialitat corresponent. Igualment, poden accedir a les seves dades, organitzacions terceres quina intervenció sigui requerida i/o necessària per  a la gestió adequada de la prestació del servei.  

 

ESPÈCIES TEIXIDOR, S.L. ha establert contractes o acords contractuals i mesures de seguretat amb tercers, per garantir l’adequat nivell de seguretat i de protecció de les dades personals.

 

 

 1. Quins són els seus drets en relació amb les seves dades personals?

Pot sol·licitar l’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades en qualsevol moment.

Podrà revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a especies@teixidor.com acompanyat de l’acreditació documental de la seva identitat. Amb l’excepció de que ens ho indiqui mitjançant l’opció de donar-se de baixa que trobarà en els enviaments electrònics, que ja ens donarà informació de la seva baixa. 

Si no obté una resposta satisfactòria i desitja formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, pot adreçar-te a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

 

 1. Quina és la relació d’informació personal emmagatzemada?  

Es guarden les dades bàsiques d’identificació i relació, per a l’enviament de propostes, gestió o informació comercial, gestió de comandes de la botiga online, creació de factures, com per exemple  nom i cognoms, domicili d’enviament, NIF/CIF, número de compte, si el client desitja domiciliació bancària.

 

 1. Quina és la Política d’emmagatzemat de dades / disponibilitat /  backups i la seva ubicació?

No s’elimina informació, a menys que sigui sol·licitada supressió per part de l’usuari i que aquesta supressió s’escaigui (veure punt 3). Sempre està disponible, malgrat que pot estar bloquejada per a lliuraments informatius de  marketing / comercial, si s’han exercitats els drets de supressió, limitació al tractament o bé oposició per part de l’usuari.

Es realitzen cópies de seguretat dels servidors que contenen dades, degudament controlades i custodiades.

 

 1. Quina és la Política  de privacitat i Seguretat de la informació i el seu accés?

L’accés  a la base de dades està protegit mitjançant usuari i paraula de pas. En el cas d’accés remot autoritzat, aquest es realitza mitjançant connexió VPN i protocol SSL 

 

 1. Quina és la Política de resposta front incidents de seguretat i anàlisi del seu impacte?

ESPÈCIES TEIXIDOR, S.L. ha adoptat mesures de protecció tècniques i organitzatives apropiades i aquestes mesures s’han aplicat a les dades afectades per la potencial violació de la seguretat de les dades personals. No hi ha accés a dades de clients / usuaris per persones que no estiguin autoritzades a accedir a elles.  

ESPÈCIES TEIXIDOR, S.L. ha dut a terme i manté actualitzat l’Anàlisi dels riscos de la vulnerabilitat de les dades personals i del seu impacte si es donen, sobre la seguretat i la intimitat dels clients / usuaris

 

 1. Quina és la Política d’esborrat front baixes del servei?

ESPÈCIES TEIXIDOR, S.L. desactiva a les seves BBDD d’enviaments d’informació, els comptes dels clients/ usuaris que decideixen donar-se de baixa i que hagin exercit el seu dret a la supressió. En aquest cas, les dades del client/usuari quedaran bloquejades i mantingudes el temps requerit per normativa i exclusivament pel compliment de les obligacions legals que justifiquin la relació passada entre les parts.

 

 1. Qui és el nostre Responsable de Seguretat en matèria de Protecció de dades?  

ESPÈCIES TEIXIDOR, S.L. no té obligatorietat legal de designar un DPD (Delegat de Protecció de dades), d’acord amb la legislació vigent. 

Independentment d’això, ESPÈCIES TEIXIDOR, S.L. ha designat a una persona Responsable de Seguretat de les dades, per tal de vetllar pel correcte funcionament d’aquesta  Política de Privacitat i d’assegurar que se’n preserven els requisits en relació a les dades personals dels usuaris interns i externs a l’organització. Pot contactar amb el nostre Responsable de Seguretat de dades a especies@teixidor.com

En cas que ESPÈCIES TEIXIDOR, S.L. identifiqui una violació de seguretat de dades personals que comprometi a un o més dels seus usuaris, aquest/s seran notificats a la major brevetat possible al respecte. Si el risc i vulneració fossin importants, es notificaria igualment a l’autoritat competent.

 

L’usuari registrat conserva en tot moment la possibilitat d’exercitar el seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, tractament limitat, portabilitat u oposició al tractament de les seves dades. Així mateix, i de conformitat amb la Llei 34/ 2002, d’1 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, pot  revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials. En cas de dubte, així com per exercitar els drets mencionats, pot dirigir-se a ESPÈCIES TEIXIDOR, S.L. mitjançant correu electrònic especies@teixidor.com o correu postal a Adreça: ESPÈCIES TEIXIDOR, S.L. en C/ Narcis Monturiol, 19 Pol. Ind. Salelles II 08253 Sant Salvador de Guardiola

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL 

Qualsevol controvèrsia sorgida en l’interpretació o l’execució d’aquesta Política de privacitat s’interpretarà a partir de la legislació espanyola. Així mateix, ESPÈCIES TEIXIDOR, S.L. mitjançant la seva representació legal i l’usuari, renuncien a qualsevol altra jurisdicció i es sotmeten a la dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per qualsevol controvèrsia que pugui succeir. En el cas de que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya ESPÈCIES TEIXIDOR, S.L. i l’usuari és sotmetran als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.